Synechiae Eye Condition
Adhesion Of The Iris To The Cornia Or Lense